Hoe mogen we je helpen?

Any damage is annoying.

But we're going to help you right away.

Below, you will find the general claim form. You can use this form when there has been no collision.

You can easily fill in this form right from your screen. A pen is no longer necessary. You can also send photos and scanned invoices directly via this form.   

Finished filling in? Then you will see the 'send' button at the bottom of the form. With this button, you place the form directly in our email box. We will then start working on it as soon as possible.

Jouw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van EVR Insurance Voor zover nodig wordt EVR Insurance hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.

When you have been able to fill in the form completely, you can send it to us online via the 'send' button. As a result, we immediately receive the data completely digitally for processing. 

Then we can start working on it right away.

To be on the safe side, you will receive a copy of the form in your own e-mail box. Then you know for sure that the shipping has been successful.